off

Rakotondrasoa Harijaona Andriatsarafara

Misaotra an’Andriamanitra isika fa vita soa amantsara ny fandrafetana izao « site web » ny fiangonana izao. Fitaovana iray omen’Andriamanitra antsika zanaky ny FJKM Ankadindramamy Fahazavana : ahafantatra bebe kokoa ny fiainana sy ny fitaizana ataon’ny Fiangonana  sy ny Sampana ary ny Fikambanana eto amintsika.

Misaora an’i Jehovah, ry fanahiko; Ary izay rehetra ato anatiko, misaora ny anarany masina.Misaora an’i Jehovah, ry fanahiko; Ary aza misy hadinoinao ny fitahiany rehetra, Izay mamela ny helokao rehetra, Izay manasitrana ny aretinao rehetra,Izay manavotra ny ainao tsy hidina any an-davaka, Izay manarona famindram-po sy fiantrana anao, Izay mahavoky soa ny vavanao; Ny fahatanoranao mody indray toy ny an’ny voromahery

( Salamo.103 / 1 – 5 )

Mirary soa ary mampahery antsika rehetra.

Momban'ny mpanoratra